DINH DUONG

Sử dụng partial class để tạo ra các extention value

May 15, 2018 - 2 minutes read

Table of content

Hoàn cảnh

Thường thì dữ liệu lấy từ database và trả về dưới client sẽ ít nhiều khác nhau, bởi vì một vài dữ liệu trong database như khóa chính key, row_id và các field nhạy cảm sẽ được ignore khi đưa xuống client và cũng như frond-end cũng cần các trường dữ liệu có liên quan đến những trường được ignore. Trong OOP đó là có thể gọi đây là encapsulation.

Thường khi một object từ database truyền xuống client sẽ đi qua class gọi là DTO Data Transform Object. Sau khi convert qua class này, những thuộc tính mà chúng ta không muốn đưa xuống cho front-end sẽ được giữ lại, và chúng ta sẽ cung cấp những thuộc tính khác để thể hiện dữ liệu này dưới một dạng khác.

Ví dụ

Ta có table tên là booking dùng để đặt vé, field booking_type dùng để xác định loại đặt vé, có vài loại như vip internal promo online offline, dùng kiểu int để lưu trữ, giả sử online là 1, offline là 2, các kiểu khác thì không cần gửi về cho front-end, thay vì gửi kiểu int xuống cho front-end, tốt nhất chúng ta nên gửi 1 field mới ví dụ như là isOnline, isOffline cho front-end là đủ.

class Booking {
  public long RowId { get; set; };
  public int BookingType { get; set;};
  ...
}

class BookingDto {
  // Transform các field của class Booking
  ...
}

// Sử dụng 1 file khác như là BookingDto.Ext.cs
partial class BookingDto {
  public isOnline => BookingType == (int)BookingTypeEnum.Online;
  public isOffline => BookingType == (int)BookingTypeEnum.Offline;
}

Thanks.

Back to posts

dotnet
github twitter codfee email