DINH DUONG

Sử dụng enum cho các kiểu dữ liệu type

May 15, 2018 - 1 minutes read

Table of content

Một cách đơn giản để code chúng ta dễ đọc hơn. Giả sử chúng ta có bảng product với filed type kiểu int định nghĩa loại của sản phẩm.

// product table
1 - "tivi"
2 - "tu lanh"
3 - "may lanh"

Thay vì

// Khi thêm 
_productRepo.Add(new Product {
    Type = 1 // Tivi
})

// Khi update
var pd = _productRepo.FindOne(x => x.RowId == ...);
pd.Type = 1;

// Khi query
_productRepo.Where(x => x.Type == 1)

Thì code như thế này có phải dễ đọc hơn không.

public enum ProductType {
    Tivi = 1,
    TuLanh = 2,
    MayLanh = 3
}


// Khi thêm 
_productRepo.Add(new Product {
    Type = (int)ProductType.Tivi
})

// Khi update
var pd = _productRepo.FindOne(x => x.RowId == ...);
pd.Type = (int)ProductType.Tivi;

// Khi query
_productRepo.Where(x => x.Type == (int)ProductType.Tivi)

Thanks.

Back to posts

dotnet
github twitter codfee email