DINH DUONG

Git Stash

May 17, 2018 - 1 minutes read

Table of content

Đôi khi đang làm dở gì đó, các bạn muốn lựu tạm lại (chưa commit) và chuyển qua branch khác để làm hoặc đơn giản là lưu lại những gì đang làm và back lại nhánh master đang stable để làm task khác. Nếu có, thì may mắn Git hỗ trợ chúng chung lệnh stash

Bash

 1. Tạo

  git stash save # or just "git stash"
  
 2. List

  git stash list
  [email protected]{0}: WIP on <branch-name>: <lastest commit>
  [email protected]{1}: WIP on <branch-name>: <lastest commit>
  [email protected]{2}: WIP on <branch-name>: <lastest commit>
  
 3. Xem nội dung stash

  git stash show [email protected]{1}
  
 4. Apply

  git stash apply [email protected]{1}
  
 5. Xóa

  git stash drop [email protected]{1}
  
 6. Clear

  git stash clear
  

Thanks.

Back to posts

github twitter codfee email