DINH DUONG

Trigger center mouse để download file

May 17, 2018 - 1 minutes read

Table of content

Chúng ta đã biết các file như hình ảnh .png .jpg… hoặc .pdf… thì browser sẽ tự động preview cho chúng ta, không nhưng các file khác là khi mởi new tab nó sẽ tự động download về như .xlms .doc .docs.

Vậy thì làm sao để download?

Browser có 1 chức năng là khi chúng ta nhấp center/middle mouse thì nó sẽ down file đó về chứ không priview file đó => Việc của chúng ta là giả lập lại thao tác mouse chân giữa.

Code

var url = 'your-file-url'
var link = document.createElement('a')
link.href = sUrl
link.setAttribute('target','_blank')
// Set filename khi download xuống
if (link.download !== undefined) {
  var fileName = sUrl.substring(sUrl.lastIndexOf('/') + 1, sUrl.length);
  link.download = fileName;
}
// Dispatch cái evetn middle mouse click
if (document.createEvent) {
  // left mouse: 0, middle: 1, right: 2
  var e = new MouseEvent( "click", { "button": 1, "which": 1 });
  link.dispatchEvent(e);
  return true;
}

Back to posts

javascript
github twitter codfee email