DINH DUONG

Cách đơn giản để merge qua nhánh master

May 16, 2018 - 1 minutes read

Table of content

Chúng ta chuyển về nhánh master trước, sau đó merge nhánh feature, sau đó push lên lại

git checkout master
git pull origin master
git merge feature
git push origin master

Thanks.

Back to posts

git
github twitter codfee email