DINH DUONG

Serverless đơn giản với Webtask

May 28, 2018 - 2 minutes read

webtask homepage

Lý do

Blog mình hiện tại có chức năng là hiển thị một dev quotes random khi đọc một bài bất kì. Nhìn lên top của bài này chắc là bạn sẽ thấy 😅

Lý do là lúc trước chỉ mỗi chức năng nhỏ xíu này nhưng mình lại host nó trên tài khoản heroku của mềnh và tình trạng xảy ra là free dyno hours của account bị vượt mức (heroku cho free 1000 hours 1 tháng). Một phần vì hiện tại mình host khá nhiều side project trên này nên dù blog mếu có người đọc nhưng cũng tốn ~280 hours một tháng nên mình quyết định thôi move qua 1 services free đơn giản khác. Sau một hồi si nghĩ tính dùng AWS Lamda mà thấy thôi hơi bự để làm cái này nên mình chuyển qua dùng Webtask

free dyno hours bị hết

Webtask là gì?

Đơn giản nó là một service cung cấp một serverless endpoints. Nếu các bạn chưa biết serverless là gì thì có thể xem bài serverless này trên blog toidicodedao.

Implement

Follow theo docs trên trang chủ thôi, chú ý là webtask sử dụng nodejs nhé.

Đầu tiên bạn cần login vào webtask

Sau khi đăng nhập thành công, install theo docs thôi

npm install wt-cli -g
wt init <your-email>

Di chuyển tới folder bất kí và tạo file index.js

mkdir wt-demo
cd wt-demo
touch index.js

webtask sử dụng module.export của nodejs nhé. Implement cái hàm lấy random quotes của mềnh nhé.

module.exports = function (cb) {
    cb(null, rdQuote());
}

function rdQuote() {
    const quotes = data();
    const num = Math.floor(Math.random() * Math.floor(quotes.length - 1));
    return quotes[num];
}

function data() {
    return []; // here is json data
}

Publish function

wt create index.js

Webtask created

You can access your webtask at the following url:

https://wt-021b7f362991cec68dd62033c2455e46-0.sandbox.auth0-extend.com/index

Xong rồi, giờ bạn có thể test với url mới được webtask cung cấp.

kết quả khi test thử

Bạn nào muốn lấy các developer quotes thì có thể dùng nhé welcomed 😅.

Thanks for watching.

Back to posts

github twitter codfee email email