DINH DUONG

Deploy Heroku nằm trong một sub-folder của một git repo

Jun 18, 2018 - 2 minutes read

Table of content

Scenario

Trong một dựa án lớn, với nhiều ứng dụng con và chúng nằm chung trong một git repo và một trong số đó sử dụng và deploy lên Heroku. Làm cách nào để deploy heroku trong trường hợp này?

Giả sử project structure như này:

Dự án có 2 project là homepageheroku-app (deploy lên heroku)

-src/
--homepage/
---index.html
---...
--heroku-app/
---package.json
---index.js

Chúng ta không thể deploy lên heroku từ nhánh master của repo như bình thường được vì ngoài root chả có data gì để heroku xách địnhbuild project của chúng ta cả.

Cách đơn giản nhất là chúng ta sẽ sử dụng subtree.

git subtree push --prefix <output> heroku master

với <output> là tên folder chứa source mà bạn muốn là root khi push lên heroku. Ở ví dụ trên:

git subtree push --prefix heroku-app heroku master

heroku support file name là Procfile để setting các command cho việc run application, và postinstall trong package.json > scripts để run các pre-command (các lệnh trước khi ứng dụng được chạy, vd như để: build, install depedencies…)

 • Profile

  web: npm start
  
 • package.json

  {
  ...
  "scripts": {
  "postinstall": "npm run build:ssr",
  "build:ssr": "npm run build:client-and-server-bundles && npm run webpack:server",
  "webpack:server": "webpack --config webpack.server.config.js --progress --colors"
  }
  ...
  }
  

Thanks.

Tham khảo

https://stackoverflow.com/questions/7539382/how-can-i-deploy-push-only-a-subdirectory-of-my-git-repo-to-heroku

Back to posts

heroku deploy sharing
github twitter codfee email